Prelegenci

Dr hab. Adam Przepiórkowski (prof. UW, prof. IPI PAN) jest pracownikiem Instytutu Podstaw Informatyki PAN, gdzie przez 10 lat kierował Zespołem Inżynierii Lingwistycznej, oraz Instytutu Filozofii UW, gdzie – w ramach programu Kognitywistyka – uczy morfoskładni, składni i semantyki formalnej. Prof. Przepiórkowski kierował projektami, w wyniku których powstały Korpus IPI PAN oraz Narodowy Korpus Języka Polskiego, a także liczne narzędzia do znakowania korpusów i przetwarzania tekstów polskich. Od kilku lat pracuje – w ramach teorii Lexical Functional Grammar – nad składnią i semantyką języka polskiego oraz nad ogólniejszymi zagadnieniami składniowo-semantycznymi, takimi jak koordynacja i dychotomia argument/modyfikator. W bieżącym roku zajmuje się także znakowaniem składniowym korpusów w standardzie Universal Dependencies – jest współtwórcą zależnościowego banku drzew UD_Polish-LFG, w pełni wykorzystującego możliwości tego standardu.

Prof. dr hab. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk jest kierownikiem Katedry Badań nad Językiem, Literaturą i Przekładem w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Jest autorką i redaktorką licznych publikacji w dziedzinie teorii języka, językoznawstwa kognitywnego z użyciem danych korpusowych, przekładu oraz dyskursu internetowego. Wiele ostatnich jej prac dotyczy badań nad semantyką pojęć emotywnych w perspektywie kontrastywnej oraz metodologicznej. Jest zapraszana z wykładami do uniwersytetów w uczelniach w Europie, obu Amerykach i Azji.

Dr Piotr Pęzik jest adiunktem w Instytucie Anglistyki UŁ, autorem prac naukowych i rozwiązań informatycznych z dziedziny językoznawstwa korpusowego i komputerowego. Obszarem jego zainteresowań językoznawczych jest frazeologia dystrybucyjna w ujęciu korpusowym. Odbył kilkuletni staż naukowy w grupie Ekstrakcji Informacji Europejskiego Instytutu Bioinformatyki w Cambridge, był konsultantem Institut für Deutsche Sprache w Mannheim w zakresie wielkoskalowych narzędzi korpusowych, a także konsultantem naukowym sektora prywatnego w zakresie systemów ekstrakcji informacji z danych językowych. Piotr Pęzik jest głównym autorem popularnych wyszukiwarek korpusowych, np. nkjp.uni.lodz.pl, spokes.clarin-pl.eu, monco.frazeo.pl, monitorcorpus.com, baz kombinatorycznych HASK EN i HASK PL (zob. http://pelcra.pl/hask) i innych narzędzi do korpusowych badań języka.

Dr hab. Magdalena Derwojedowa pracuje w Zakładzie Językoznawstwa Komputerowego Instytutu Języka Polskiego UW. Do jej zainteresowań naukowych należy przede wszystkim składnia, której poświęciła dwie monografie (o liczebnikach i porządku linearnym zdania) oraz artykuły szczegółowe, m.in. o podmiotach nienominalnych, konstrukcjach elektywnych, interpunkcji w gramatyce zależnościowej i liczebnikowych konstrukcjach poprzyimowych. Zajmowała się też semantyką leksykalną, współtworząc podstawy teoretyczne polskiego Wordnetu, czyli Słowosieć 1.0 i opis 200 polskich czasowników w aparacie ram interpretacyjnych (projekt RAMKI), fleksją historyczną (analizator morfologiczny polszczyzny 1830–1918), mikrokorpusem historycznym (korpus z lat 1830–1918 zgromadzony na potrzeby analizatora). Obecnie jej prace koncentrują się wokół zagadnień korpusów diachronicznych i narzędzi do nich oraz na zbudowaniu w interdyscyplinarnym zespole, gromadzącym naukowców z różnych ośrodków, Narodowego Korpusu Diachronicznego i na rozbudowie Narodowego Korpusu Języka Polskiego. Od 2011 r. dr hab. Magdalena Derwojedowa jest zaangażowana w prace zespołu „Słowa na czasie”, który zajmuje się monitorowaniem słów o najwyższej kluczowości w kolejnych dniach, tygodniach i miesiącach oraz przeprowadzaniem dorocznego plebiscytu „Słowo roku”. Kilkakrotnie występowała na Festiwalu Nauki, opowiadając o pochodzeniu języka, metodach statystycznych w językoznawstwie, słowach roku w Polsce i na świecie. Krótkie popularnonaukowe artykuły nieregularnie publikuje na blogu Biblioteki Narodowej, a niegdyś też na interdyscyplinarnym blogu „Polityki” Niedowiary.

Dr Witold Kieraś studiował filozofię i polonistykę w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Doktorat uzyskał w Instytucie Filozofii UW. Obecnie pracuje w Instytucie Podstaw Informatyki PAN w Zespole Inżynierii Lingwistycznej, gdzie zajmuje się przede wszystkim językoznawstwem komputerowym i korpusowym. Interesuje się polską fleksją współczesną i historyczną, komputerową analizą i przetwarzaniem tekstów dawnych oraz budowaniem korpusów współczesnych i historycznych.